Firma

Dlaczego my?

 

01 Kontrola i redukcja kosztów

Szukamy oszczędności procesowych we wszystkich obszarach od sprzedaży, przez obsługę klienta aż po administrację. Analizujemy. Przedstawiamy rekomendacje. Wdrażamy. Wpieramy dalszy rozwój.

02 Szybki dostęp do zasobów

Dostarczamy nie tylko technologię, ale również wykwalifikowane zespoły do realizacji zadań. Możesz płynnie dokonać zmian bez konieczności budowania, szkolenia i utrzymywania własnych struktur. Elastycznie dostosowujemy zasoby do Twoich potrzeb.

03 Innowacyjne know-how

Nie inwestujesz w zakup rozwiązań. Dostajesz najnowocześniejszą technologię w ramach usług. My zapewniamy nie tylko wdrożenie, ale także bieżące utrzymanie i rozwój. Rozliczasz się z wykonanych zadań.

04 Wzrost efektywności

Wspólnie opracowujemy cele do zrealizowania. Koncentrujemy się na wyniku. Realizacja planów nie oznacza, że osiadamy na laurach. Stale podnosimy jakość.

05 Wzrost zysków

Pozwalamy Ci skoncentrować się na swoim biznesie. Wzrost wydajności procesów przekłada się nie tylko na kontrolę i zmniejszanie kosztów ale przede wszystkim pozwala Ci na ekspansję na konkurencyjnych rynkach.

06 Rozwój biznesu

Nasze zaangażowanie w Twój biznes to solidny fundament do trwałego rozwoju i budowania pozycji. Rośniemy wraz ze swoimi klientami.

Partnerzy


NewLogoTT lDziałająca od ponad 10 lat na polskim rynku spółka należąca do grupy kapitałowej Arteria S.A. TrimaTab specjalizuje się w projektach wspierających sprzedaż, procesy administracyjne i obsługę Klienta. Posiada własne zaplecze technologiczne oraz kompetentne zespoły projektowe. Oferuje rozwiązania dla dużych i średnich firm. Producent platformy do zarządzania dokumentami i informacją TrimDoc – łączącą funkcjonalność w obszarze kancelarii pocztowej, przetwarzania dokumentów, elektronicznego repozytorium, obiegu dokumentów i spraw oraz archiwum papierowego. Więcej informacji pod adresem: http://www.trimtab.pl

 

Lider w zarządzaniu energią i wydajnością IT. Producent i dostawca jednego z czołowych rozwiązań w obszarze zarządzania infrastrukturą IT - Surveyor. Platforma Surveyor pozwala dokładnie zmierzyć zużycie energii urządzenia, egzekwować politykę dla większej efektywności energetycznej i zoptymalizować oszczędności. Więcej informacji pod adresem: http://www.verdiem.com  

Referencje

Wybrani klienci Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

 

Referencje Arteria Document Solutions

Listy i kontakty referencyjne dostępne na życzenie.

Kontakt z konsultantem

 

 

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

$11.1.        Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.adsonline.pl. (dalej „Serwis”).

$11.2.        Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli Arteria Document Solutions Sp. z o.o.  (dalej również jako „Spółka”).

$11.3.        Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

$1A.    zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;

$1B.    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;

$1C.   tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu);

$1D.   podnoszenia jakości Serwisu oraz

$1E.    ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej – zamówionego przez Użytkownika elektronicznego biuletynu (newsletter).

$11.4.        Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo_ads@adocs.pl

$11.5.        Z powyższą osobą należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

$11.6.        Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą; (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

$11.7.        Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.

$11.8.        Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Arteria Document Solutions Sp. z o.o ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub wiadomości elektronicznej na adres odo_ads@adocs.pl. W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

$11.9.        Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

$11.10.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

$11.11.      Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Usługodawcę, a w razie jego braku z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.

$11.12.      Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

$11.13.      W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

$1§  cel przetwarzania,

$1§  kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,

$1§  odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

$1§  planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,

$1§  jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,

$1§  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

$1§  prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),

$1§  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

$11.14.      W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

$11.15.      Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy na adres: odo_ads@adocs.pl . Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez IOD/koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.

Pozostałe postanowienia

$11.16.      W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

$11.17.      Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.

$11.18.      Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

$11.19.      Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.18. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies i logi systemowe

$11.20.      Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

$11.21.      Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

$11.22.      Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

$11.23.      Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Hosting

$11.24.      Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółceContact Center Sp. z o.o. w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.

$11.25.      Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności[SŻ1]: 25.05.2018 r.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki czyli w celach wskazanych w punkcie 1.3. powyżej Polityki Prywatności lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody Spółka zwróciła się do Pana/Pani.

Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: „RODO” w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody Spółka zwróciła się do Pana/Pani.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w  celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także: (A) w  celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. powyżej Polityki Prywatności.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z  zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:

$1§  dostępu do swoich danych osobowych,

$1§  sprostowania danych osobowych,

$1§  usunięcia danych osobowych,

$1§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

$1§  prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).

$1§  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,

$1§  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do:

$1§  dostępu do swoich danych osobowych,

$1§  sprostowania danych osobowych,

$1§  usunięcia danych osobowych,

$1§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

$1§  prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).

$1§  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,

$1§  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

$1§  dostępu do swoich danych osobowych,

$1§  sprostowania danych osobowych,

$1§  usunięcia danych osobowych,

$1§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

$1§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),

$1§  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat Użytkowników Serwisu podawane są dobrowolnie. Podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne zapewnienia kontaktu ze Spółką.


 

 

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć:

 

 

 

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do spółki Arteria Document Solutions Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z wnioskiem o potwierdzenie, że Spółka przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Stawki 2a lub wiadomości elektronicznej na adres odo_ads@adocs.pl. W razie braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Spółki bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Spółkę, a w razie jego braku z działającym w ramach Spółki koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 5. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Spółka dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

 

 

 

$1§  cel przetwarzania,

 

$1§  kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,

 

$1§  odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

 

$1§  planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,

 

$1§  jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,

 

$1§  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

$1§  prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),

 

$1§  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

 

Kluczowe osoby

Maciej Łomako – ZARZĄDZANIE i SPRZEDAŻ

Prezes Zarządu
 • Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Związany z branżą archiwizacyjną od 1997 roku, kiedy to uczestniczył w budowaniu Archive Management Solutions (później przejętą przez Iron Mountain).
 • Współtwórca ogólnopolskiego systemu finansowego wspierania handlu oraz jednego z pierwszych w Polsce portali finansowych www.3fs.pl.
 • Od wielu lat prowadzący działalność w zakresie tworzenia strategii marketingowych i sprzedażowych.
 • Posiada dogłębne doświadczenie dotyczące rekrutacji i selekcji oraz usług związanych z doradztwem personalnym.
 • Dotychczas prowadzone przez niego projekty obejmowały klientów polskich oraz zagranicznych z sektora finansowego, usługowego, logistycznego, petrochemicznego, energetycznego oraz IT.
 • Jako specjalista w dziedzinie archiwizacji zajmuje się projektowaniem rozwiązań związanych z obiegiem dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej dla największych organizacji w Polsce.
 • Negocjator, organizator, sprzedawca i konsultant biznesowy na poziomie czysto praktycznym. Kochający góry i aktywnie uprawiający sport miłośnik psów.

 

Dominik Łabiński – ROZWÓJ BIZNESU

Prezes Zarządu
 • Dziennikarz - Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Trener – Absolwent Podyplomowego Studium Trenerów i Szkoleniowców Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Negocjator – Absolwent Podyplomowego Studium Mediacji i Negocjacji Warszawskiej Szkoły Psychologii Społecznej i sprzedawca – praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży rozwiązań usprawniających pracę dużych organizacji.
 • Doświadczenie w sprzedaży zdobywał na stanowiskach wszelkich szczebli od koordynatora sprzedaży, przez dyrektora ds. rozwoju biznesu aż po dyrektora sprzedaży. Budował i zarządzał działami sprzedaży w polskich firmach jak i międzynarodowych korporacjach w branży outsourcingowej. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla największych firm, m.in. z branży telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej.
 • Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie zwiększając skuteczność i efektywność działów handlowych. Wysoko stawia poprzeczkę sobie i swoim współpracownikom. Ma dar dostrzegania w ludziach ich potencjału i możliwości. Nastawiony na skuteczność i rozwój.
 • W wolnym czasie pochłania go literatura, studiowanie arcymistrzowskich partii szachowych i gra w tenisa.

 

Paweł Michalski – OPERACJE

Prezes Zarządu
 • Absolwent Wydziału Zarządzania, związany z branżą BPO głownie w obszarach archiwizacji, cyfryzacji oraz obiegu dokumentów od 1997 roku. Od wielu lat prowadzący działalność w zakresie zarządzania operacyjnego, doradztwa projektowego, optymalizacji procesów biznesowych.
 • Posiada doświadczenie związane z współpracą z wieloma firmami outsourcingowymi na stanowiskach średniego i wyższego szczebla zarządczego. Ma na koncie ponad 100 wdrożeń w tym oparciu o międzynarodowe oraz tworzone wspólnie z polską myślą techniczną narzędzia ECM/DMS/BPMS.
 • Jako specjalista z wieloletnim doświadczenie zajmuje się projektowaniem rozwiązań związanych z obiegiem dokumentów nie tylko dla największych organizacji w Polsce, ale również dla segmentu SMB zarówno realizując modele B2B jak i B2C. Organizator, konsultant biznesowy, negocjator, team player , miłośnik przyrody, nowoczesnej technologii jak również żywo zainteresowany sprawami społecznymi i gospodarczymi.
 • Pasjonat literatury z zakresu finansów, zarządzania i motywacji, biznesu. Miłośnik zawodowej koszykówki i dobrej kawy.

 

Zapytanie ofertowe

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ADS. Proszę o podanie nr telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem. więcej